Δομή Έργου

Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών και προδιαγραφών ανοικτής αρχιτεκτονικής

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών, (2) την περιγραφή των σεναρίων χρήσης, (3) την μεθοδολογία για επιλογή και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος, (4) τον καθορισμό προδιαγραφών για τα αντικείμενα εισόδου, (5) την σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και (6) τον καθορισμό της μεθοδολογίας των πιλοτικών δοκιμών.

Υπεύθυνος: TETRAGON

Ανάπτυξη τεχνολογιών χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την αυτόματη εξόρυξη γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό, (2) τη σημασιολογική ενοποίηση πληροφορίας, (3) τη δημιουργία σημασιολογικά συνεκτικών διαδρομών, (4) τις τεχνικές προσωποποίησης εμπειρίας χρήστη, (5) την εξατομικευμένη περιήγηση με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, (6) την ημιαυτόματη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες, και (7) την αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων.

Υπεύθυνος: ΕΚΕΤΑ

Δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης τουριστικής διαδρομής

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό (1) διεπαφών χρήστη, (2) τρόπων αλληλεπίδρασης, και την ανάπτυξη (3) της δικτυακής πλατφόρμας ενοποίησης, (4) των εφαρμογών για κινητά, (5) του συστήματος ανάδρασης χρήστη, και (6) της διασύνδεσης ψηφιακού και φυσικού περιβάλλοντος.

Υπεύθυνος: ΕΚΕΤΑ

Δημιουργία μεθοδολογίας δοκιμών και αξιολόγηση συστήματος

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την ανάπτυξη των πιλοτικών εφαρμογών, (2) την αξιολόγηση και επικύρωσή τους, και (3) την διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Υπεύθυνος: LINK