Αντικείμενο και στόχοι

Το σύστημα e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ θα χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές, όπως α) την (ημι-)αυτόματη αναζήτηση και εξόρυξη γνώσης σε πραγματικό χρόνο από διαδικτυακές πηγές, κοινωνικά δίκτυα, ανοιχτά δεδομένα και αισθητήρες, β) την αυτοματοποιημένη ανακάλυψη σημείων ενδιαφέροντος, γεγονότων και κίνησης, γ) τη σημασιολογική ενοποίηση, διαβάθμιση και ιεράρχηση της πληροφορίας από διαφορετικές πηγές, δ) τη χωρική αναπαράσταση του περιεχομένου, ε) την προσωποποιημένη εμπειρία χρήστη, στ) την επαυξημένη πραγματικότητα για τη διασύνδεση του ψηφιακού περιβάλλοντος με το φυσικό.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συστήματος θα αναπτυχθούν μία σύνθετη διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones, tablets, smartglasses), έτσι ώστε ο τελικός χρήστης, ανεξάρτητα από το μέσο που θα έχει στη διάθεσή του, να διαχειρίζεται και να προσλαμβάνει με τον βέλτιστο τρόπο τις πληροφορίες για τη διαδρομή του.

Η πλατφόρμα e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ θα αποτελεί ένα εργαλείο ανοιχτής αρχιτεκτονικής, που με τους κατάλληλους χωρο-χρονικούς περιορισμούς θα μπορεί να δημιουργεί το περιεχόμενο και τις εφαρμογές για αντίστοιχες περιπτώσεις (π.χ. δημιουργία ενοποιημένης πλατφόρμας για γειτονικά νησιά για τα οποία υπάρχει δίκτυο επικοινωνίας, ενοποίηση πληροφορίας για γνωστές σιδηροδρομικές διαδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό). Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Εγνατία Οδός, όπου θα γίνει και η εφαρμογή και δοκιμή της πλατφόρμας.