Παραδοτέα

Παραδοτέο

Τίτλος

Κατέβασμα

Π2.1.1

Τεχνικές αυτόματης αναζήτησης και εξόρυξης γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό


Π2.2.1

Σημασιολογικά μοντέλα και τεχνικές σημασιολογικού συσχετισμού για την δημιουργία διαδρομών

Π2.3.1

Τεχνικές προσωποποίησης εμπειρίας χρήστη

Π2.6.1

Αναζήτησή και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων